Programy i działania prewencyjne

"Bezpieczne Miasto Jastrzębie-Zdrój"

 

 PROGRAM PROFILAKTYCZNY

„BEZPIECZNE MIASTO JASTRZĘBIE - ZDRÓJ”  

 

 

Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta przy właściwej diagnozie zagrożeń i oczekiwań społecznych, to główne założenie niniejszego programu. Program ma charakter ciągły i w głównej mierze oparty jest na stałym, partnerskim współdziałaniu Policji z podmiotami pozapolicyjnymi i społeczeństwem. Współdziałanie to zmierza do ograniczenia przestępczości w miejscach publicznych, miejscu zamieszkania i środowisku szkolnym. Ma ograniczyć zjawiska i zachowania, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jednym z priorytetów programu jest ograniczanie przestępczości i liczby wykroczeń społecznie uciążliwych oraz zwiększenie wykrywalności w zakresie siedmiu podstawowych kategorii przestępstw:

 

 • kradzieży mienia
 • kradziezy samochodów
 • kradzieży z włamaniem
 • rozbojów i wymuszeń rozbójniczych
 • uszczerbku na zdrowiu
 • bójki lub pobicia
 • uszkodzenia mienia

 

Przy współpracy ze społeczeństwem należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej. Poza współpracą z lokalnym społeczeństwem i wzajemną wymianą informacji program przewiduje organizowane szkoleń i prelekcji w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa, w zakresie:
 

 • Przeciwdziałania patologiom społecznym

 • Profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej

 • Przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich

 • Promowania zdrowych i bezpiecznych wzorców zachowań

 • Bezpieczeństwa w szkole

 • Bezpieczeństwa na osiedlu

 • Bezpieczeństwa w miejscach publicznych

 • Bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych

 • Bezpieczeństwa podczas imprez masowych

 

ZAŁOŻENIA:

 

Cel główny:

Poprawa realnego stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta przy właściwej diagnozie zagrożeń i oczekiwań społecznych, poprzez ograniczenie przestępczości kryminalnej, zachowań społecznie uciążliwych oraz wzrost wykrywalności w ich zakresie.

 

Cele pośrednie:

 1. Podniesienie świadomości prawnej mieszkańców miasta, kształtowanie poszanowania dla norm prawnych.

 2. Ograniczenie przestępczości pospolitej w wymiarze odczuwalnym dla mieszkańców Jastrzębia - Zdroju.

 3. Utrzymywanie dobrego wizerunku Policji i podniesienie zaufania społecznego do służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 4. Zapobieganie oraz wzrost wykrywalności w zakresie przestępczości i demoralizacji nieletnich.

 5. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom na terenie osiedli mieszkaniowych.

 6. Zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości na terenie ogródków działkowych.

 7. Przeciwdziałanie przestepczości, zachowaniom chuligańskim i wandalizmowi podczas organizacji imprez masowych.
   

Metody i sposoby realizacji:

 1. Zaangażowanie mieszkańców miasta w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez aktywne włączanie się we wspólną realizację projektów i działań profilaktycznych, aktywny udział w spotkniach, szkoleniach i konsultacjach skierowanych do mieszkańców naszego miasta.

 2. Zintensyfikowanie działań w ramach rozpoznania prowadzonego przez Rewir Dzielnicowych oraz pracy operacyjnej Pionu Kryminalnego pod kątem wykrywalności przestępstw kryminalnych i społecznie uciążliwych.

 3. Doposażenie policji w sprzęt i środki niezbędne do prawidłowego wykonywania wyznaczonych zadań oraz zwiększenia efektywności pracy.

 4. Prowadzenie cyklicznych akcji represyjno – wykrywczych mających na celu ujawnianie nieletnich spożywających alkohol i będących pod wpływem alkoholu, ujawnianie przypadków sprzedaży i udostępniania alkoholu osobom nieletnim oraz ujawnianie i zatrzymywanie osób dorosłych i nieletnich posiadających lub rozprowadzających środki narkotyczne także zapobieganie niszczeniu mienia, przeciwdziałanie pobiciom i rozbojom oraz innym zdarzeniom o charakterze chuligańskim i kryminalnym.

 1. Utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z dyrektorami szkół i pedagogami w zakresie przeciwdziałania i ujawniania przestępstw dokonywanym przez nieletnich, bieżąca wymiana informacji na temat zagrożeń występujących na terenie szkół.

 2. Prowadzenie szkoleń i prelekcji dla uczniów, rodziców i grona pedagogicznego z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, szkolnych procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością oraz demoralizacją.

 3. Realizacja festynów, turniejów sportowych oraz konkursów wiedzy o bezpieczeństwie, połączona z promowaniem bezpiecznych i prawidłowych wzorców zachowań oraz pozytywnego wizerunku Policji.  

 4. Zaktywizowanie współpracy z administracjami, zarządami i mieszkańcami w celu zintensyfikowania wymiany informacji w zakresie zagrożeń występujących na terenie osiedli i ich bieżącego monitorowania.

 5. Nawiązanie i utrzymywanie ścisłej współpracy z zarządami ogródków działkowych w celu zwalczania i przeciwdziałania przestępczości na ich terenie.

 6. Współpraca z organizatorami imprez masowych w zakresie przeciwdziałania wydarzeniom nadzwyczajnym w trakcie trwania imprezy oraz przed i po jej zakończeniu. Uświadamianie organizatorów w zakresie odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas imprez masowych.

 7. Bieżąca analiza zagrożeń i właściwe zadaniowanie oraz dyslokacja sił i środków KMP w Jastrzębiu - Zdroju w celu efektywnego zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta. 

 

Podmioty współuczestniczące w realizacji:
 

Realizacja założeń programowych obejmuje współpracę z instytucjami na terenie miasta i poza nim. min:

 • Urzędem Miejskim

 • Strażą Miejską

 • Sądem Rejonowym

 • Prokuraturą

 • Kuratorami sądowymi

 • Miejskim Ośrodkiem Opieki Społecznej

 • Państwową Komenda Straży Pożarnej

 • Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną

 • Placówkami oświatowymi

 • Centrum Terapii Nerwic „Neuromed”

 • Zarządami osiedli i administracjami

 • Zarządami ogródków działkowych

 • Lokalną prasą i telewizją

 • Kościołami i związkami wyznaniowymi

Czas realizacji:

Realizacja pierwszej edycji programu zaplanowana jest na lata 2013-2016.